System LFM

Regulamin

OBJAŚNIENIA DEFINICJI

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

 • Operator Serwisu – LFM Sp. Z o. o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Tęczowa 24/o1, 62-064 Plewiska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000566424, NIP 7773252463
 • Serwis – Serwis internetowy umieszczony w sieci internetowej pod adresem LFM.pl, umożliwiający dostęp do Usług
 • Usługa – usługa świadczona w ramach Serwisu LFM.pl
 • Użytkownik – podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający Zamówienie określające warunki umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy
 • Umowa – umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w powtarzających się okresach rozliczeniowych;
 • Abonament – opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym;
 • Okres rozliczeniowy – okres jednego roku albo inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym
 • Cennik – aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę Usług pozostających w ofercie oraz ich cenę

ZAWARCIE UMOWY

 1. Darmowe konto Użytkownika
  1. W celu zawierania Umów dotyczących poszczególnych Usług konieczne jest założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie. Prowadzenie konta przez Użytkownika jest darmowe. Zakładając konto Użytkownika,
   Użytkownik wyraża zgodę na akceptację warunków Regulaminu oraz obowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta (poprawny adres konta e-mail)
 2. Zawieranie umów dotyczących Usług
  1. W celu uruchomienia dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Operatora Serwisu Użytkownik zasila konto dowolną kwotą przez system PAYU, a następnie zaznacza czy wystawiona ma być faktura VAT z tytułu świadczonych usług. Użytkownik zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym NIP.
  2. Dowolna kwota zostanie zamieniona na punkty systemowe, które umożliwią uruchomienie usług według taryfikatora podanego przy usłudze.
  3. Zasilenie konta Użytkownika odbędzie się w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie e-mailem o aktywacji usługi i jej okresie abonamentowym. Wypowiedzenie umowy możliwe jest w terminie do 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego, w przeciwnym wypadku usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres abonamentowy.
  4. Po upływie danego okresu rozliczeniowego Serwis przesyła automatyczną wiadomość dotyczącą konieczności dokonania odnowienia usług płatnych oferowanych przez Operatora Serwisu.
 3. Płatności
  1. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika podanych przy zakładaniu Konta.
  2. Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik .
  3. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu
 4. Ogólne obowiązki Stron
   1. Serwis LFM.pl dostępny jest dla Użytkowników przez całą dobę. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
   2. Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do serwisu lub utrudniających dostęp do usług. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych awarii w terminie dłuższym niż 7 dni Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
   3. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
   4. Operator serwisu potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi LFM.pl jest Użytkownik.
   5. Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowaną na stronie założonej przez Użytkownika
   6. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści leżą po stronie Użytkownika
   7. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Operator Serwisu ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.
   8. W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Operator Serwisu może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy.

   

  1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
   • przerw w dostawie usługi lub niedostępności serwisu LFM.pl niezależnych od Operatora Serwisu lub będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
   • niepoprawnego funkcjonowania systemu niebędącego winą Operatora, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
   • dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
   • nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu,
   • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.
 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
  3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych. Na podany e-mail będziemy przesyłali wyłącznie informacje odnośnie systemu i sporadycznie odnośnie innych rozwiązań naszej firmy, ale w każdej chwili Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.
 6. Wymagania techniczne
  1. W celu zapewnienia poprawnego działania Usług konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Internetowej IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z zaleceniem aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek.
 7. Zmiana regulaminu
  1. Regulamin może być zmieniany przez Operatora Serwisu.
 8. Procedura reklamacji
  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: pomoc[AT]lfm.pl , lub listownie na adres: LFM Sp. Z o. o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Tęczowa 24/o1, 62-064 Plewiska
  2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 9. Polityka Prywatności
  1. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w opublikowanej polityce prywatności.
  2. W ramach świadczonych usług, nasz serwis może zbierać i przetwarzać dane niezbędne do świadczenia swoich usług związanych z charakterem naszej działalności i wynikających z dostępnych funkcji aplikacji. Oświadczamy, że używamy plików cookies, które pozwalają na identyfikację użytkownika aby tym samym umożliwić i usprawnić korzystania z naszej aplikacji. W każdej chwili możesz zmodyfikować ustawienia w przeglądarce internetowej tym samym uniemożliwić zapisywanie plików cookies. LFM.pl zapewnia, że zapisywanie na komputerze użytkownika bądź każdej innej osoby odwiedzającej nasz serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze i oprogramowaniu.
  3. LFM.pl oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających naszą stronę wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże informacji osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
   • – wymagają tego przepisy prawa;
   • – w celu świadczenia usług lecz po uzyskaniu stosownej zgody od użytkownika;
 10. Powierzenie danych
  1. Użytkownik powierza Dane do przetwarzania Operatorowi Serwisu wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Operatora Serwisu wynikających z Regulaminu. Wszystkie Dane osobowe wprowadzone są przez Użytkownika do Serwisu z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo korzystania z serwisu LFM.pl jest dla nas niezwykle istotne. Nowoczesne zaplecze technologiczne, śledzenie najnowszych standardów z obszaru bezpieczeństwa oraz spełnianie wszelkich wymogów narzuconych przez instytucje działające na terenie Polski – wszystkie te elementy są gwarantem bezpiecznego korzystania z narzędzia.

Tym samym zapewniamy, że korzystając z aplikacji LFM.pl zamieszczane w niej dane są dostępne jedynie Państwu. Pracownicy serwisu LFM.pl nie mają wglądu w wystawiane dokumenty, a wszelkie informacje dotyczące klientów, produktów i innych danych zamieszczonych w serwisie nie są w żaden sposób rozpowszechniane.

Logowanie do systemu – na stronie LFM.pl znajduje się odpowiednia strefa klienta z pozycji której powinno odbywać się logowanie do serwisu. Login i hasło są nadawane podczas pierwszej rejestracji w systemie.

Kopie zapasowe – wszystkie dane dotyczące klientów, produktów i wystawionych dokumentów księgowych codziennie są zapisywane tzw. backup danych, dlatego w każdym przypadku nieszczęśliwej ich utraty możemy je odzyskać.

Szyfrowanie danych – transmisja danych pomiędzy LFM.pl a komputerami klientów jest zabezpieczona certyfikatem SSL, analogiczne rozwiązania stosowane są bankowości elektronicznej.